Thông tin nâng cấp - cập nhật

thứ 3 ngày 30/1/2018 hệ thống sẽ tiến hành cập nhật version mới của moodle để fix lỗi. Trong thời gian này, hệ thống sẽ không truy cập được.

Admin

Last modified: Monday, 29 January 2018, 9:56 AM